Select Page

about maplopo

japanese books in english

purchase paperback editions

Japanese Books and Stories in English

• NAKAJIMA Atsushi •
• TANIZAKI Junichiro •
• NAKA Kansuke •
• NOGAMI Yaeko •
• ENDO Shusaku •
• MIYAZAWA Kenji •
• MURAKAMI Haruki •
• AKUTAGAWA Ryunsuke •
• TANABE Seiko •
• DAZAI Osamu •
• NATSUME Soseki •
• OGAWA, Yoko •
• SAKAGUCHI Ango •
• SUGA Atsuko •
• MORI Ogai •